OTWIERA SIĘ WIEDZA O TEATRZE I FILMIE NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Muzykologia, zdecydowanie wzbogacający ofertę edukacyjną uczelni. Z uwagi na fakt, że studia muzykologiczne były dotychczas jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Opolskim w ramach dyscypliny naukowej Nauki o sztuce, powstanie nowego kierunku kształcenia w zakresie wspomnianej dyscypliny pozwoli na wypracowanie unikatowego na skalę kraju modelu kształcenia oraz zbudowanie silnego ośrodka prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze nauk o sztuce.

Studia licencjackie I stopnia na kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE w Uniwersytecie Opolskim skomponowane są z zajęć teoretycznych i praktycznych tak, by wszechstronnie zapoznać studentów z filmem, teatrem oraz innymi sztukami widowiskowymi. Oprócz teorii i historii teatru, dramatu i filmu (polskiego oraz powszechnego) studenci zdobędą wiedzę o teatrze lalkowym, muzycznym oraz o teatrze telewizji, zostaną także wprowadzeni w tajniki wiedzy o filmie (m.in. film animowany, dokumentalny). W program studiów wpisane są zajęcia poświęcone twórczości związanego z Opolem Jerzego Grotowskiego. Oferta programowa kierunku nie ogranicza się do przedmiotów teoretycznych. Doświadczeni praktycy odsłonią przed Studentami tajniki warsztatu artystycznego – w programie studiów przewidziano warsztaty filmowe, teatralne, dziennikarskie (krytyka teatralna i filmowa) oraz piosenki aktorskiej. Program nowego kierunku WIEDZA O TEATRZE I FILMIE został tak ułożony, by zdobyć nie tylko wiedzę, czyli narzędzia do opisu sztuki teatru i filmu, ale by także umożliwić poznanie materii filmu i teatru od środka. Temu – oprócz szerokiego bloku zajęć praktycznych i warsztatów – służyć będą praktyki w instytucjach kultury na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku (Wrocław), w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (Katowice, Sosnowiec, Chorzów), oraz staże na festiwalach teatralnych i filmowych.

Dodatkowe ubogacenie programu studiów stanowią natomiast dwa moduły kształcenia do wyboru: dziennikarski oraz administracyjno-menadżerski, które pozwolą naszym absolwentom poszerzyć swoje kompetencje, a także zdobyć praktyczne doświadczenie w wybranym obszarze. Bliska współpraca naszej Katedry z czołowymi instytucjami kultury i sztuki, a także mediami gwarantuje studentom możliwość poznania specyfiki pracy tychże instytucji, a także już w trakcie studiów zdobycie doświadczenia w potencjalnych miejscach pracy. Wśród naszych partnerów znajdują się m.in.: Teatr Lalki i Aktora w Opolu, Teatr Eko-studio w Opolu, Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Radio DOXA, Teatr Zagłębia w Sosnowcu oraz Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. Kadrę wykładowców zasilają natomiast specjaliści z zakresu filmoznawstwa, teatrologii i muzykologii oraz doświadczeni praktycy (m.in.: aktorzy, dziennikarze, realizatorzy nagrań, specjaliści branży menadżerskiej). Studia na tym kierunku dają okazję do poznania ludzi teatru i filmu oraz zdobycia pracy między innymi w teatrach (dział literacki, promocji, archiwa), instytucjach filmowych, mediach (prasa, radio, telewizja), w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury (muzea, domy kultury).

Koncepcja kształcenia studiów I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze i filmie jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynku pracy, gdzie poszukuje się szeroko rozumianych animatorów życia kulturalnego na różnych polach działalności – tym samym rozszerzając możliwości zatrudnienia. Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu szeroko pojętego teatru i filmu w ich aspektach historycznych i systematycznych, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego animatora życia kulturalnego, dziennikarza czy menadżera. Dzięki temu mogą starać się o pracę między innymi w następujących zawodach:

– animatora w instytucjach kultury;

– dziennikarza bądź krytyka teatralnego i filmowego;

– menadżera w instytucjach związanych z kulturą i sztuką;

– konsultanta i pracownika teatrów, kin oraz innych instytucji kultury;

– pracownika wydawnictw lub redakcji czasopism poświęconych sztuce, zwłaszcza teatralnej i filmowej;

– pracownika związanego z telewizją i nowymi mediami.

Oferta studiów I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze i filmie kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich zainteresowanych i zafascynowanych kulturą i sztuką, zwłaszcza zaś jej rozdziałem związanym z teatrem i filmem. Preferowani są kandydaci, którzy odbyli kursy, warsztaty lub szkolenia w tej tematyce, a także osoby bez większego doświadczenia, lecz szczerze deklarujące swoje zaangażowanie. Kandydaci chętni do zdobywania wiedzy na temat teatru i filmu oraz zgłębiania tajników w zakresie tych sztuk powinni odznaczać się wrażliwością, posiadać wykształcony zmysł estetyczny oraz łatwość przyswajania wiedzy historyczno-teoretycznej, a także cechować się komunikatywnością oraz otwartością na nowe doświadczenia w zakresie teatru, literatury, filozofii, kultury, sztuki, muzyki, filmu czy telewizji. Oprócz tego, ważne jest również podstawowe opanowanie języka obcego, którego znajomość będzie rozwijana w czasie studiów. Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia, powinna także cechować świadomość ważności procesu uczenia się przez całe życie, w którym studia są naturalnym kolejnym etapem nauki, po ukończeniu edukacji w szkole średniej.