Karol Rawski

absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; stypendysta Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Przewodniczący Koła Teoretyków Literatury UG w roku akademickim 2019‒2020. Od 2020 roku doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG. Student studiów podyplomowych z zakresu teatrologii w Instytucie Sztuki PAN. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się związki literatury z przestrzenią, studia miejskie oraz studia nad traumą.